Projektligji për Nxitjen e Investimeve Private në Sektorin Elektroenergjetik

Projektligji për Nxitjen e Investimeve Private në Sektorin Elektroenergjetik PER NXITJEN E INVESTIMEVE PRIVATE NE SEKTORIN     
                    ELEKTROENERGJITIK
 
Ne mbeshtetje te n.____te Kushtetutes me propozim te nje grupi deputetesh
 
 
        KUVENDI
   I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
 
 
        VENDOSI:
 
 
          KREU I
          
            DISPOZITA TE PERGJITHSHME
 
 
Neni 1
Qellimi i ligjit
 
Qellimi i ketij ligji eshte: Te nxise investimet private ne sektorin elektroenergjitik nepermjet lehtesimit te procedurave administrative e aplikimit te stimujve financiare.                                       
 
 
Neni 2
Objekti i ligjit
 
Ky ligj zbatohet per te gjitha investimet private qe do te kryehen ne sektorin elektroenergjitik.
 
Me investime private do te kuptohen te gjitha investimet e kryera drejtperdrejt apo nepermjet marreveshjeve koncesionare ne ndertimin e objekteve te reja per prodhimin e energjise elektrike.
 
 
Neni 3
Investitoret
 
Investitore ne kuptim te ketij ligji jane te gjithe personat fizike apo juridike shqiptare apo te huaj te cilet investojne ne ndertimin e HEC-eve TEC-eve apo impianteve  te tjera qe sherbejne per prodhimin e energjise elektrike.
 
 
 
KREU II
             
         PROCEDURAT   E MIRATIMIT TE PROJEKTIT  TEKNIK
   
 
Neni 4
Pergatitja dhe miratimi i projektit teknik
 
Projekti teknik i vepres hartohet nga investitori ne perputhje me te gjitha rregullat dhe standartet ne fuqi.
 
Projekti teknik miratohet nga autoriteti shteteror pergjegjes brenda 30 diteve nga dita e dorezimit te kerkeses dhe dokumentacionit perkates.
 
 
Neni 5
Autoriteti shteteror pergjegjes per miratimin e projektit teknik
 
Autoriteti shteteror pergjegjes per miratimin e projektit teknik eshte:
 
Agjensia Kombetare e Energjise (AKE) dhe Komiteti Kombetar i Digave ne rastet e HEC-eve;
 
Agjensia Kombetare e Energjise ne rastin e TEC-eve apo impianteve te tjera per prodhimin e energjise elektrike.
 
 
 
 
 
Neni 6
Procedurat e shqyrtimit te projektit teknik
 
Keshilli i Ministrave me propozim te Ministrit pergjegjes per energjine vendos te gjitha rregullat mbi plotesimin e dokumentacionit procedurat e shqyrtimit te projektit teknik dhe marrjes se vendimit nga autoriteti shteteror pergjegjes.
 
 
Neni 7
Miratimi ne heshtje
 
Nese autoriteti shteteror pergjegjes brenda afatit te percaktuar ne nenin 4 te ketij ligji nuk merr nje vendim te motivuar per pranimin apo rrezimin e projektit teknik projekti konsiderohet si i miratuar dhe eshte i vlefshem ne fazat e tjera te miratimit te investimit.
 
 
Neni 8
E drejta e ankimit
 
Kunder vendimit te autoritetit shteteror pergjegjes mund te behet ankim brenda 10 diteve nga marrja dijeni per vendimin prane Ministrit pergjegjes per sektorin energjitik i cili brenda 15 diteve u komunikon investitoreve vendimin perfundimtar.
 
Kunder ketij akti administrativ mund te behet ankim ne gjykate.
 
 
KREU III
 
 KERKESAT PER KONCENSIONE
 
 
Neni 9
Shqyrtimi i kerkesave per koncensione
 
Investitoret pas miratimit te projektit teknik nese kerkojne te realizojne nje marreveshje koncesionare sipas percaktimeve te Ligjit Nr.7973 date 26.7.1995 “Per koncensionet dhe pjesemarrjen e sektorit privat ne sherbimet publike dhe infrastrukture” i drejtojne kerkesen perkatese dhe gjithe dokumentacionin e nevojshem Organit Shteteror te Autorizuar (OSHA).
 
 
Neni 10
Organi Shteteror i Autorizuar
 
Ne kuptim te ketij ligji me Organ Shteteror te Autorizuar do te kuptohet:
 
Komuna apo Bashkia perkatese ne territorin e se ciles shtrihet projekti i propozuar ne rastet kur objekti ka nje fuqi te instaluar deri ne 10 MW;
 
Ministria pergjegjese per energjine kur objekti i propozuar ka nje fuqi te instaluar mbi 10 MW.
 
OSHA ushtron te gjitha kompetencat e parashikuara per te nga Ligji Nr.7973 date 26.7.1995 “Per koncensionet dhe pjesemarrjen e sektorit privat ne sherbimet publike dhe infrastrukture”.
 
 
Neni 11
Afatet
 
OSHA shqyrton dokumentacionin dhe merr vendim brenda 30 diteve nga dita e depozitimit te kerkeses.
 
Kunder vendimit te OSHA-se behet ankim ne gjykate brenda 10 diteve nga marrja dijeni per te.
 
 
Neni 12
Miratimi ne heshtje
 
Nese OSHA brenda afatit ligjor te percaktuar ne n.11 nuk merr vendim kerkesa konsiderohet e miratuar ne heshtje dhe palet fillojne menjehere negocimin per n/shkrimin e marreveshjes se koncesionit.
 
 
Neni 13
E drejta e demshperblimit
 
Refuzimi i OSHA-se per negocimin e n/shkrimin e kontrates i jep investitorit te drejten e demshperblimit.
 
Masa e demshperblimit percaktohet nga gjykata me kerkese te investitorit mbi bazen e rregullave te percaktuara ne Kodin Civil per shperblimin e demit.
 
Neni 14
Propozimet e kerkuara
 
Kur per ndertimin e nje objekti prane OSHA eshte depozituar  me shume se nje kerkese OSHA vepron si ne rastin e propozimeve te kerkuara duke organizuar tender sipas percaktimeve te bera ne Ligjin Nr.7973 date 26.7.1995 “Per koncensionet dhe pjesemarrjen e sektorit privat ne sherbimet publike dhe infrastrukture”.
 
 
Neni 15
Procedurat e tenderit
 
Vendimi per hapjen e tenderit merret jo me vone se 10 dite nga marrja e informacionit perkates mbi projektet e miratuara nga AKE.
 
Keshilli i Ministrave me propozim te Ministrit pergjegjes per energjine miraton rregullat  per zhvillimin e tenderit.
 
 
Neni 16
Marreveshja e koncensionit 
 
Ne perfundim te negocimit investitori dhe OSHA nenshkruajne marreveshjen e koncensionit sipas kushteve dhe afateve te percaktuara nga Ligji Nr.7973 date 26.7.1995 “Per koncensionet dhe pjesemarrjen e sektorit privat ne sherbimet publike dhe infrastrukture”.
 
Marreveshja e koncensionit hyn ne fuqi me n/shkrimin e paleve
 
 
       KREU IV
   
    DETYRIMET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE
 
 
 
Neni 17
Leja e sheshit dhe leja e ndertimit
 
Pas miratimit te projektit teknik apo n/shkrimit te marreveshjes se koncesionit gjithe dokumentacioni i hartuar ne perputhje me kerkesat e ligjit “Per Urbanistiken” dergohet prej investitorit per miratimin e sheshit te ndertimit dhe lejes se ndertimit ne Keshillin e Rregullimit te Territorit te Komunes apo Bashkise ku shtrihet investimi kur objekti i propozuar ka nje fuqi te instaluar deri ne 10 MW; dhe ne KRRTRSH kur objekti i propozuar ka nje fuqi te instaluar mbi 10 MW.
 
KRRT kompetente vendos brenda 30 diteve nga depozitimi i kerkeses per miratimin e lejes  se sheshit apo  ndertimit.
 
 
Neni 18
Ankimi kunder vendimit te KRRT
 
Nese KRRT e Komunes apo Bashkise sipas percaktimit te n.17 refuzon dhenien e lejes perkatese investitori ka te drejte brenda 10 diteve nga njohja me vendimin ta ankimoje ate ne KRRTRSH.
 
KRRTRSH brenda 15 diteve shqyrton ankimin dhe shpall vendimin perkates.
 
Kunder vendimit te KRRTRSH-se sipas percaktimeve te n.17 dhe 18/2 mund te behet ankim ne gjykate.
 
 
Neni 19
E drejta e demshperblimit
 
Nese KRRT apo KRRTRSH pa ndonje arsye objektive

AMENDAMENTET NE BUXHET

AMENDAMENTET NE BUXHET Ne buxhet do kerkojme rritjen e te ardhurave minimalisht me 7 miliard leke dhe rrjedhimisht rritjen e shpenzimeve po me kete shifer.
 
 Keto te ardhura te shkojme vetem per shtresat nen nevoje si psh 540000 pensionist110000 te tjere qe varen nga pensionistet23000 veterane8000 invalide5800 familje deshmoresh7000 ish ushtarake60000 njerez me ndihme ekonomike12000 te perndjekur dhe shume te papune.  Ata qe jane te pasur nuk i kane syte nga buxheti.  Keta 767000 vete jane me te varferit ne vend.  Te realizojme nje rritje prej 25% te pensioneve te qytetit 35% te atyre te fshatit dhe te rrisim 50% pagesat e tjera. Dy milliard leke ti investojme per rinine ne aktivitete te nxitjes se punesimit formimit professional apo aktivitete te tjera educative dhe argetuese per rinine me qellim qe te mbajme rinine ne Shqiperi dhe mos te nxisim largimin e tyre nga vendi. Eshte bindja e LSI qe duhet te investojme per me te varferit e ketij vendi per te moshuarit qe kane punuar dhe luftuar per kete vend dhe jane shperblyer shume pak porn e te njejten kohe ne duhet te shohim nga e ardhmja duhet te bejme rinine tone te jete optimiste per te ardhmen ne Shqiperi.  Ne duhet te punojme per te evituar dramat e medha te familjeve tona. Eshte e pafalshme qe rinia ka me pak fonde ne buxhet se nje vit me pare.  Qeveria duhet te vleresoje rinine dhe te mos kenaqet qe ajo largohet cdo dite e me shume nga Shqiperia.  Percec shperblimit me te mire te mesuesve duhet te mendojme per mjete dhe metoda per te bere rinine tone me te pelqyer nga tregu i punes ne vend per ta bere ate me te interesuar per te kontribuar ketu.
 
Qeveria ne vitin 2006 parashikon te rrise te ardhurat tatimore me 8.2%.  Kjo shifer perben nje reserve te madhe ne mbledhjen e te ardhurave po te kemi parasysh qe 5% te ardhurat rriten nga rritja ekonomike 5% dhe 3% nga rritja e inflacionit.  Nese rritet eficenca e administrates tatimore dhe frenohet evazioni dhe propaganda vetem 2 -3% atehere duhet te kemi rritje te nevojshme te ardhurash per te perballuar shpenzimet e mesiperme. Nuk duhet perdorur FMN si pengese per rritjen e te ardhurave. FMN do ta pergezoje qeverine nese arrin te mbledhe me shume te ardhura.
  0x323030352d31322d3132 22:10)

AMENDAMENTET E LSI PER PAKETEN FISKALE

” AMENDAMENTET E LSI PER PAKETEN FISKALE Ne kundershtojme heqjen e TVSH mbi aktivitetin e kazinove dhe do propozojme futjen e kazinove ne skemen e pageses se TVSH.  Nese kazinoja nuk paguan taksat dhe shteti nuk perfiton financiarisht nga ato atehere ato do te sjellin vetem efekte negative ne shoqerine tone.

Kerkojme heqjen e TVSH per konsumin e energjise elektrike per nivelin e konsumit mujor 200 mega/vat ose me pak. Te paguhet TVSH vetem per konsumin mbi 200 mega /vat ne muaj. Kjo ndihmon te varferit qe nuk kane mundesi te paguajne por dhe stimulon kursimin e energjise.

Kerkojme heqjen e TVSH mbi shitjen e librave per te lehtesuar barren fiskale mbi konsumatorin dhe per te nxitur leximin dhe arsimimin.

Propozojme heqjen e tatimit 1% mbi pagen nen nivelin 12.500 leke sepse nuk mund te godasim ata qe jetojne nen nivelin e varferise.

Propozojme ngrirjen e tarifes doganore per importet e hekurit ne nivelin 15% per te mbrojtur prodhimin vendas dhe per te mos lejuar konkurencen e pandershme me prodhime celike nga vendet jo anetare te OBT te cilat subvensionojne kete industri.  Jane rreth 15000 vete qe perfitojne nga kjo industri ne vend.
0x323030352d31322d3132 22:0)”

Kjo eshte fjala e mbajtur ne Parlament nga Nenkryetari i LSI dhe Kryetar i Grupit Parlamentar

Kjo eshte fjala e mbajtur ne Parlament nga Nenkryetari i LSI dhe Kryetar i Grupit Parlamentar Prof.Sabit Brokaj qe eshte njekohesisht edhe qendrimi i LSI per paketen fiskale Po te ishte e vertete se koalicioni i djathte do te mbante premtimet elektorale sot ketu do ishte dite feste. Do gezoheshit ju por do gezoheshim edhe ne. Ajo qe ka rendesi me shume per ne nuk jane ideologjite e majta apo te djathta por puna konkrete per te permiresuar nivelin e jeteses se votuesve tane.  Nese me kete pakete fiskale ju do kishit filluar te mbanit premtimet tuaja une sot do ju kisha pergezuar dhe votuar pro paketes suaj fiskale pavaresisht se z.Majko  do vendoste perseri per te na perjashtuar nga opozita.
 
Por qeveria juaj me kete pakete fiskale vetem se ka vazhduar rrugen monotone te qeverise Nano.  Keni ulur tatim fitimin nga 23 ne 20% ashtu siç kishte vendosur Nano dhe keni vazhduar te ulni disa tarifa doganore ashtu sic bente ai cdo vit. Ashtu si dhe Fatos Nano keni filluar ti sherbeni te pasurve VIP-ave miliarder qe ka Shqiperia.  Pasuria vezulluese duket se ju ka verbuar syte edhe juve sepse ndryshe nuk ka se si te shpjegohet qe ju hiqni TVSH-ne nga aktiviteti i kazinove aktivitet qe nxjerr fitime perrallore ne kurriz te njerezve te shoqerise tone. E vetmja e mire qe mund t’i sillte vendit tone hapja e nje kazinoje ishin te ardhurat qe mund te merrte shteti prej tyre kurse qeveria juaj e djathte i perjashton ata nga taksat. Ky eshte ofendim qe i behet shqiptareve dhe perulje ndaj fuqise se parase.
 
Ju keni hequr TVSH mbi shitjet ne ndertime per ti sherbyer mbase klases me te pasur te sipermarresve shqiptare. Ne te gjithe e dime se kostoja e nje m2 ndertim shkon deri me 300 euro per m2 por ai shitet mbi 600 euro m2. Fitimi eshte kolosal. Mjafton te ndertosh nje pallat te vetem dhe behesh milioner dollari. Ju perseri peruleni perpara fuqise se parase.  Ju nuk taksoni as token e furnizuar per ndertim megjithese pronaret marrin 30 – 50% te vleres se ndertimeve. Me sa duket ju hoqet Nanon per tu vene vete ne krye te klases se oligarkeve shqiptare.
 
Ne e dime qe qeveria juaj i sherben te djathteve atyre qe jane me te pasurit e vendit. Por ju keni marre votat e te varferve dhe me ato erdhet ne pushtet.  Ju dolet ne fushate me nje program social ju folet per politike te dhembshur dhe humane. Tani ulni taksat per rrogat e larta mbi 200000 leke dhe fusni tatime te reja per rrogat e te varferve nen 12500 leke.  Nga te varferit rrisni te ardhurat me 10 milion dollare. 
 
Deri dje ju kritikonit Qeverine Socialiste sepse mblidhte me arbitraritet tatimet duke i kerkuar ato parapagim. Ju nuk po ndryshoni asgje. Ju perseri do kerkoni qe biznesi t’ju parapagoje edhe juve tatim fitimin. Asgje nuk shohim ne kete pakete fiskale qe te na thoje si do eleminoni konfliktin e interesit te tatim-mbledhesit. Ata diten punojne per shtetin dhe naten bejne bilancet e bizneseve private.  Asgje nuk thuhet si do ulet evazioni dhe kontrabanda.  Deri dje ishit te zjarrte ne kritika.  Sot thoni se paketa fiskale do kete efekte negative ne buxhet 5.3 miliard leke.  Ku jane 1.5 miliard dollare qe vidhnin socialistet cdo vit?  Pse nuk i arketoni ju per llogari te shtetit?
 
Me paketen fiskale ju po godisni prodhimin vendas. Kombinati i celikut ne Elbasan po falimenton sepse ju keni vendosur qe tregu jone te mbushet me celik qe vjen nga Ukraina. 1000 punonjes 5000 familjare dhe 15000 te tjere jetojne nga celiku Elbasanit. Megjithate ju vazhdoni te favorizoni importuesit. Nxirrni arsye marreveshjen me Organizaten Boterore te Tregtise. Une po ju them kolege deputete se Ukraina nuk eshte anetare e OBT dhe ne nuk kemi detyrim t’i ulim taksat doganore per celikun e tyre perkundrazi edhe mund t’i ngreme dhe OBT nuk do t’ja dije fare.  Po ju them se nese ne provojme se ulja e tarrifave doganore godet prodhimin vendas OBT pranon rinegocime.  Pse nuk e mbroni prodhimin vendas?  Pse nuk i mbroni investimet e huaja? KURUM ka investuar 60 milion dollare ne 7 vjet. Kombinati i celikut te Ukraines e merr energjine elektrike falas nga qeveria e tyre kurse KURUM paguan 10 leke per kw/ore.  Kjo nuk eshte konkurence e drejte.  Une e di qe ne fushaten tuaj zgjedhore kane kontribuar dhe ata qe importojne hekur ne Shqiperi. 
 
Ju duhet te vendosni se kujt i keni me shume borxhe. I keni borxhe atyre bizneseve qe ju kane dhene dollare ne fushate apo i keni borxh me shume atyre qindra mije personave qe ju votuan ne krye te pushtetit?  Amendamentet qe ju propozoni ne kete pakete fiskale tregojne se nuk po punoni per votuesit tuaj por per interesa te vecanta financiare.
 
Deputetet e Levizjes Socialiste per Integrim do te votojne kunder paketes tuaj fiskale megjithese keni bere dhe ndonje leshim pozitiv minimal si heqja e TVSH nga shitja e librave apo heqja e takses se qarkullimit te automjeteve per vellezerit tane kosovare.  Keto jane shume pak. Ju keni ne dore te beni shume. 0x323030352d31322d3132 FJALIME 21:53)

/ In Archived Articles / By LSI / Comments Off on Kjo eshte fjala e mbajtur ne Parlament nga Nenkryetari i LSI dhe Kryetar i Grupit Parlamentar

Lëvizja Socialiste për Integrim zhvillon Konventën e degës së saj në Tiranë

Lëvizja Socialiste për Integrim zhvillon Konventën e degës së saj në Tiranë 21:52 Lëvizja Socialiste për Integrim zhvilloi sot pasdite Konventën e degës së saj në Tiranë. Konventën e hapi Kryetari i LSI-së për Tiranën z.Ilir Dashi i cili edhe moderoi gjatë gjithë kohës Konventën. Gjatë fjalës së tij z.Dashi u shpreh se “ndihem i priviligjuar që hap sot Konventën e LSI-së së Tiranës një tjetër hap në përpjekjen e përbashkët për realizimin e aspiratave të larta që mbart forca jonë politike. LSI-ja është ajo që bëri betejën elektorale të vështirë dhe të pabarabartë dhe iu njohën 22 mijë vota vetëm në Kryeqytet. LSI-ja është e vetmja forcë politike që u përball me fenomenin famëkeq të Dushkut dhe që mban flamurin e Reformës Zgjedhore sot për ta eleminuar njëherë e përgjithmonë këtë praktikë të pandershme. LSI-ja është partia që arriti të mbledhë në gjirin e saj qindra anëtarë dhe simpatizantë për një periudhë kohore më pak se një vjeçare vlerë kjo që i dedikohet qëllimit përse u krijua dhe drejtimit vizionar. Ilir Dashi u shpreh gjithashtu se “ne jo se jemi ne më të mëdhenj në mumër por jemi më të përkushtuar për këtë vend. Jo se ne jemi më të ditur por kemi vizionin e duhur për ta çuar këtë vend drejt një të ardhme europiane. Jo se në Tiranë nuk është bërë punë por ne mund të bëjmë më shumë. Tirana meriton më shumë meriton LSI. Pse LSI-I njeh më mirë se kushdo problemet e qytetarit të Tiranës sot? Sepse ne jemi të vetmit që kemi trokitur e trokasim  në çdo derë të banorit të Tiranës nga qendra e periferi për të folur me ta për t’i dëgjuar dhe mësuar nga hallet e tyre për t’i përqafuar kur kanë dëshpërim dhe për t’i uruar në gëzime kjo ne na bënë përfaqësuesit e vetëm të interesave dhe shqetësimeve të tyre. LSI sot është një markë e preferuar politike. Kjo markë mishëron përkushtim atdhetarizëm solidaritet humanizëm qytetari dhe respekt.

Ndërsa në fjalën e tij Kryetari i LSI z.Ilir Meta u shpreh se “meqenëse sot jemi në 9 dhjetor dua të konfirmoj se rruga e shqiptarëve drejt atij misioni që LSI i ka dhënë votat ka nisur pikërisht më 8 dhjetor të vitit 1990. Atëherë kur studentë të asaj kohe bashkë me mua atje por edhe shumë pedagogë të nderuar që janë këtu sot në sallë anëtarë dhe drejtues të LSI-së vendosëm: “E duam Shqipërinë si gjithë Europa”. Rruga jonë fillon njëkohësisht edhe më datën 6 shtator 2004 kur të gjithë së bashku vendosëm që të distancoheshim dhe të shkëputeshim nga politika e vjetër dhe nga mashtrimi i madh që po i bëhej shqiptarëve duke bllokuar rrugën e tyre drejt Europës. Ndaj ne jemi Lëvizja Socialiste për Integrim dhe ne jo vetëm që e duam Shqipërinë si gjithë Europa por ne kemi vendosur që ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe unë jam i bindur se me ju dhe me të gjithë njerëzit e ndershëm dhe idealist të anëtarësuar me LSI jam i bindur se me qindra mijëra të rinj e të reja që ne kemi edhe si Amantia Odeta Arminda e shumë të tjerë një pjesë të të cilëve unë dua tu kërkoj falje se nuk i njihja drejtëpërdrejtë dhe vetëm pak ditë më parë në një aktivitet trajnues që ne zhvilluam me shumë prej tyre në qytetin e Beratit zbuluam gjithë këto talente gjithë këta të rinj idealist të vendosur e pa komplekse të anëtarësuar me LSI. Po sa e sa të tjerë janë që kanë ardhur te Lëvizja jonë që në fillimet e saj që kanë ardhur gjatë gjithë kësaj kohe që vazhdojnë të vijnë vazhdimisht dhe ne si drejtuesit e LSI-së mbajmë përgjegjësi sepse duhet t’i evidentojmë të forcojmë edhe më tej lidhjet me ta dhe të hapim dyert e forumeve dhe strukturave të LSI-së për të gjithë ata. Sepse kemi nevojë për njerëz të cilët kanë pasion kanë përkushtim kanë vizion kanë guxim të cilët zhvillojnë atë ndjenjë solidariteti me Lëvizjen tonë dhe me të gjithë shqiptarët ashtu si edhe mesazhi që ata ndanë. Gjë që tregon qartë se Lëvizja jonë është një lëvizje ku më të rinjtë ndihen krenar për më të moshuarit dhe mbi të gjitha në Lëvizjen tonë nuk ka të vjetër sepse bashkimi me LSI-në do të thotë një sfidë për të mbetur përherë i ri.

Aktiviteti ynë i sotëm i cili tregon vullnetin tuaj për tju përkushtuar qytetit dhe kryeqytetit tonë të dashur Tiranës është besoj në kohën e duhur. Jo vetëm për të ripërtërirë për të përmirësuar cilësinë e forumeve drejtuese për gjithë kryeqytetin tonë të forumeve qendrore këtu por edhe të njësive të LSI-së por njëkohësisht edhe për t’u përqënderuar mbi ato probleme që edhe parafolësit e nderuar përmendën këtu që janë sfidat tonë për një Tiranë sociale që janë sfidat tonë për ti dhënë fund në një të ardhme sa më të shpejt për një Tiranë e cila integron të gjithë dhe gjithsecili të ndihet një qytetar i denjë i saj. Që janë sfida të cilat kanë të bëjnë me probleme mjaft serioze të arsimimit në kryeqytet që kanë të bëjën përsa i përket shërbimit shëndetësor. Që janë probleme që kanë të bëjnë edhe me braktisjen e sportit edhe nga qeveria e mëparshme e aq më tepër edhe nga qeveria Berisha i cili jam i bindur se nuk i ka rënë asnjëherë në jetën e tij topit me këmbë.

Janë probleme aq të mprehta që kanë të bëjnë me atë trafik shkatërrues. Unë banoj në një zonë periferike të Tiranës dhe të jeni të sigurtë që jam i gatshëm të shkoj sa herë që të jetë e mundur në Kukës apo në Sarandë por e kam një tmerr të vërtetë që të shkoj për drekë në shtëpi apo që të dal dhe të vij disa herë në ditë. Besoj se këtë ndjesi e përjetojnë të gjithë. Dhe kjo nuk është Tirana e ritmeve të larta por është Tirana e humbjes dhe e shpërdorimit të kohës për qytetarët e saj. Ndaj ne duhet jo vetëm ta ngrejmë këtë problem por duhet të propozojmë zgjidhje konkrete për të. Kjo nuk do të jetë Tirana e djegies së plehrave të Sharrës që rrezikon jo vetëm popullsinë e Kombintatit që ka mjaft e mjaft probleme të tjera të rënda por rrezikon shëndetin e gjithë banorëve të kryeqytetit. Njëkohësisht kjo nuk do të jetë Tirana e qytetarëve dhe e gjithë atyre shqiptarëve të cilët nuk ndihen të integruar dhe që ende nuk po e gjejnë rrugën e duhur për të gjetur veten e tyre në kryeqytetin që kanë ëndërruar.

Sot ndodhemi në një moment kur tashmë qeveria e z.Berisha kur të gjithë e kanë kuptuar se edhe pse Shqipëria dhe shqiptarët kanë ndryshuar z.Berisha nuk ka ndryshuar aspak. Ajo që do të veçoja në mënyrë të veçantë është se flamuri i duarve të pastra me të cilin Berisha erdhi në pushtet tashmë ka rënë poshtë. Miti i krijuar nga vetë Sali Berisha dhe mbështetësit e tij se ai sido që të jetë është i ndershëm është rrëzuar njëherë e përgjithmonë ashtu siç u rrëzua edhe premtimi i tij se nuk do të hapte kazino në qendër të Tiranës. Po ashtu janë rrëzuar shumë premtime të tij që të jeni të qartë se sot qeveria e z.Berisha është një qeveri edhe më e dobët se ajo paraardhëse e Fatos Nanos. Mjafton të shohim treguesit e buxhetit të vitit të ardhshëm që kjo qeveri ka paraqitur në parlament.  
Për të mos kujtuar pastaj energjinë që nuk na erdhi asnjëherë nga Ukraina por kjo sidoqoftë me ndihmën e Zotit erdhi për shqiptarët për të pakësuar sa më pak vuajtjet e tyre në këtë dimër të vështirë.

Buxheti i vitit të ardhshëm është buxheti i krizës dhe jo i zhvillimit. Nuk do të ketë dyfishime pagash dhe pensionesh. Në këtë buxhet ka disa masa me karakter antisocial dhe antinjerëzor që po ndërmerr qeveria e z.Berisha siç është çështja e reduktimit të ilaçeve të rimbursuara apo heqja e pensionit suplementar për ish-ushtarakët.
Berisha nuk mund të luftojë korrupsionin duke shkurtuar shpenzimet administrative për institucionet kyç që kanë një rol kryesor në luftën kundër korrupsionit janë ulur në mënyrë drastike sidomos për ato institucione që janë të pavarura si Prokuroria dhe Gjykatat.

Ne kemi përpara një qeveri mendjengushtë dhe të paaftë për të kuptuar thelbin e problemeve të zhvillimit të vendit.

Gjithashtu Meta përmendi disa tregues të tjerë

LSI takim me strukturat në Lezhë

LSI takim me strukturat në Lezhë Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) zhvilloi sot një takim të zgjeruar me strukturat drejtuese të saj në qarkun e Lezhës. Në këtë takim përveç drejtuesve vendorë të degës së LSI merrnin pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së z.Petrit Vasili Kryetari i Këshillit Ankimor z.Rexhep Ballmi dhe anëtari i Kryesisë së Lëvizjes Rinore për Integrim (LRI) z.Entiol Laço.
 
Kryetari i LSI-së për rrethin e Lezhës dhe njëkohësisht Kryetar i Komitetit Drejtues Kombëtar z.Viktor Tusha u shpreh se qëllimi i vazhdueshëm i LSI në rrethin e Lezhës është afrimi i njerëzve të rinj dhe me vlera pranë LSI si dhe evidentimi dhe ngritja e problemeve dhe shqetësimeve që kanë banorët.

Ndërsa Sekretari i Përgjithshëm i LSI Vasili duke theksuar faktin se LSI do të vazhdojë pa ndërprerje veprimin e saj në mbrojtje të Reformës Zgjedhore kërkoi fillimin e përgatitjve të strukturave në funksion të zgjedhjeve lokale dhe shtrirjen e tyre në nivel komunash dhe qendrash votimi. Njëkohësisht duke konstatuar një mbështetje të gjerë të Lëvizjes Rinore për Integrim (LRI) në këtë qark u vendos riorganizimi i këtyre strukturave dhe përfshirja e gjerë e tyre në veprimtarinë e LSI-së.

Njëkohësisht z.Vasili theksoi se LSI vazhdon të mbetet një forcë koherente dhe tepër e konsoliduar në qëndrimet e saj në favor të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Këtij qëllimi i  shërbeu edhe veprimi i fundit i LSI në parlament që goditi konfliktin e interesave në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. 0x323030352d31322d3038 AKTIVITETE 21:51)

LSI takim në Shkodër

” LSI takim në Shkodër Sekretari Ndërkombëtar i Lëvizjes Socialiste për Integrim (LSI) z.Edmond Haxhinasto së bashku me Kryetarin e Këshillit Ankimor pranë LSI z.Rexhep Ballmi zhvilluan dje një takim me strukturat drejtuese të LSI në Shkodër. Gjatë këtij takimi Haxhinasto dhe Ballmi u njohën nga afër me gjendjen dhe shtrirjen e LSI në rrethin e Shkodrës.

Drejtuesit e LSI në Shkodër në ekspozenë që bënë theksuan se punë është përqendruar më tepër në shtrirjen e strukturave të LSI në çdo qendër votimi dhe komunë. Sekretari Ndërkombëtar i LSI. z.Haxhinasto kërkoi nga drejtuesit e LSI në Shkodër që të ngrenë zërin dhe të jenë të ndjeshëm ndaj shqetësimeve që kanë banorët e rrethit të Shkodrës qoftë për mungesën e gjatë të energjisë elektrike për papunësinë e lartë në këtë qytet për infrastrukturën e dobët të cilat si rrjedhojë sjellin  nivel të lartë varfërie.

Gjithashtu Haxhinasto kërkoi nga drejtuesit e degës së LSI në Shkodër që të afrojnë sa më shumë njerëz të rinj me reputacion me vlera dhe me energji pranë LSI-së. Haxhinasto theksoi se tashmë LSI çdo ditë e më tepër po afirmohet si një forcë vizionare e cila në themel të filozofisë së saj ka integrimin europian të Shqipërisë. Sot e fituam një betejë politike theksoi Haxhinasto pasi partitë politike të mbledhura nga Presidenti i Republikës firmosën një deklaratë të përbashkët ku shprehën vullnetin e plotë politik për realizimin e një Reforme të plotë dhe afatgjatë e cila të garantojë zhvillimin e zgjedhjeve të lira të ndershme dhe demokratike si dhe u vendos që të ngrihet një Komision Parlamentar për këtë qëllim duke hedhur poshtë Komisionin Bipartizan i cili vepronte në interes vetëm të dy partive.
0x323030352d31322d3037 AKTIVITETE 21:50)”

Kryetari i LSI në Skrapar pas përmbytjeve. Qeveria të marrë masa urgjente për riparimin dhe kompensimin e dëmeve

” Kryetari i LSI në Skrapar pas përmbytjeve. Qeveria të marrë masa urgjente për riparimin dhe kompensimin e dëmeve Kryetari i LSI dhe njëkohësisht deputeti i zonës së Skraparit Ilir Meta u njoh sot nga afër me situatën e rënduar pas përmbytjeve të dy ditëve të fundit në këtë zonë. Gjatë një takimi të zhvilluar me kryetarin e Bashkisë së Çorovodës z.Avdyl Arra si dhe të tjerë drejtues të pushtetit lokal në këtë rreth Meta u informua me dëmtimet që ndodhën në urën qendrore të qytetit të Çorovodës e cila lidh dy pjesët kryesore të qytetit si dhe u njoh gjithashtu me dëmtimet që kishte pësuar ujësjellësi dhe mjaft rrugë lidhëse të tjera. Pas njohjes nga afër me këtë situatë Meta u shpreh se do të kërkojë nga qeveria ndërhyrje të menjëhershme për marrjen e masave për të kompensuar dhe riparuar dëmet e shkaktuara nga përmbytjet.    

LSI bën 120 anëtarësime të reja në Skrapar. Merr teserën e LSI edhe Kryetari i Komunës së Vëndreshit

Menjëherë pas takimit për njohjen e gjendjes nga përmbytjet e shkaktuara në rrugë ura dhe ujësjellësa Kryetari i LSIz.Meta së bashku me N/Kryetarin Prof.Sokol Axhemi zhvilluan një takim të zgjeruar në kinemanë e qytetit me rreth 500 anetare dhe simpatizante te LSI ne kete rreth.
Takimi që u mbajt në kinemanë e Corovodës u zhvillua ne formën e një bashkëbisedimi në mes të drejtuesve të LSI dhe të pjesëmarrësve në takim. Në këtë takim u bënë 120 anëtarësime të reja në LSI të cilët ishin intelektualë të rinj me vizion dhe energji.
Gjithashtu Kryetari i Komunës së Vëndreshit Sulejman Dervishi mori teserën e LSI duke u bërë kështu anëtar i saj.  
Gjatë këtij takimi Kryetari i LSI përsëriti se kërkon nga qeveria ndërhyrje të menjëhershme dhe marrjen e masave për përmbytjet e shkaktuara si në Çorovodë ashtu edhe në Poliçan. Pastaj duke u ndalur në p/buxhetin e vitit 2006 Meta tha se ky është një buxhet që nuk garanton ritme të larta të zhvillimit të vendit dhe luftë efikase kundër varfërisë. Përkundrazi u shpreh Meta ky ky buxhet rrezikon të shtojë më tepër problemet sociale dhe ekonomike duke thelluar varfërinë veçanërisht në zona të thella siç është Skrapari. Gjithashtu Meta u shpreh se buxheti i vitit 2006 i paraqitur nga Qeveria Berisha rrëzon disa nga premtimet kryesore që PD erdhi në pushtet.
0x323030352d31322d3032 AKTIVITETE 21:49)”

/ In Archived Articles / By LSI / Comments Off on Kryetari i LSI në Skrapar pas përmbytjeve. Qeveria të marrë masa urgjente për riparimin dhe kompensimin e dëmeve

LSI tavoline te rrumbullaket per problemet e moshes se trete

” LSI tavoline te rrumbullaket per problemet e moshes se trete Lëvizja Socialiste për Integrim organizoi sot një tavolinë të rrumbullakët me përfaqësues të sindikatave shoqatave dhe personalitete për trajtimin e problemeve dhe sfidave me të cilat përballet mosha e tretë në Shqipëri. Këtë aktivitet e LSI e mbajti në kuadër të ditëve kundër dhunës në shoqëri dhe familje si shprehje e kujdesit të veçantë të LSI për këtë kategori sociale. Sugjerimet dhe konkluzionet që dolën nga ky takim do të integrohen në platformën që LSI do t’i paraqesë së shpejti Qeverisë dhe Parlamentit. Në takim merrte pjesë Kryetari i LSI z.Ilir Meta Zv.Kryetari i LSI-së Prof.Pëllumb Xhufi si edhe shume figura të rëndësishme nga Lëvizja Socialiste për Integrim si dhe dhe Kryetari i Sindikatës së Pensionistëve Prof.Isa Gorica

Në hapje të këtij takimi Nënkryetarja e LSI znj.Filloreta Kodra theksoi qëllimin e organizimit të kësaj tryeze si konsultim paraprak për hartimin e një pakete ligjore dhe plani masash për moshën e tretë që do t’i prezantohet parlamentit dhe qeverisë në mbështetje të deklaratës politike. Më pas fjalën e ka marrë kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Z.Ilir Meta i cili pasi ka falenderuar të pranishmit ka theksuar angazhimin e LSI-së në ndihmë të grupmoshës së tretë. “Dëshiroj të theksoj edhe njëherë tjetër angazhimin tonë si një forcë politike për të ndërmarrë të gjitha ato iniciativa që duhen në parlament sot por edhe në qeverisje nesër në mënyrë që të krijojmë një koncpet të ri përsa i takon respektit dhe trajtimit që duhet ti bëjë shoqëria shteti dhe qeveria moshës së tretë. Njëkohësisht dua të konfirmoj edhe njëherë tjetër angazhimin tonë për shpalljen e minimumit jetik zyrtar si një objektiv për përcaktimin e pensionit minimal. Kjo transparencë është e domosdoshme dhe gjithashtu domosdoshmëri për të vendosur një standart minimal i cili do të garantojë kërkesat më jetike dhe më të domosdoshme për çdo qytetar të këtij vendi. Është e domosdoshme gjithashtu që për të gjitha këto politika të reja për të gjitha këto nisma të cilat kanë nevojë që të mos mbeten në letër të shtohen fondet dhe burimet e financimit.

Më pas nënkryetari i LSI-së prof.Sabit Brokaj tha se programi i qeverisë Berisha ka mangësi për trajtimin dhe pensionet e grupmoshës së tretë dhe se për këtë arësye LSI do të angazhohet për konkretizimin e paketës ligjore. “Trajtimi i këtij problemi ka të bëjë me filozofinë e LSI-së si një parti e majtë. Dihet se cila është natyra e një partie e majtë. Ne këtë e kemi konkretizuar qysh në fillim të hartimit të programit të qeverisë ku ne kërkuam se cdo të bëhet me këtë grupmoshë pasi pamë se në program ishte një pikë e dobët.

Ndërkohë Kryetari i Sindikatës së Pensionistëve Prof.Isa Gorica theksoi me shqetësim se projektbuxheti I qeverisë Berisha nuk mjafton për përmisimin e niveleve të ulëta të pensioneve në Shqipëri. “Në Shqipëri janë rreth 170 mijë njerëz të grupmoshës së tretë të cilët trajtohen me pensione të cilat nuk janë të mjaftueshme për përballimin e kostos së jetesës. Nga aq sa jemi njohur në projektbuxhetin e qeverisë Berisha për vitin 2006 për rritjen e pensioneve është akorduar një shumë prej 1 miliard lekësh. Por kjo shifër është e pamjaftueshme pasi në fakt nevojiten 6 miliardë lekë dhe ky buxhet nuk e përmison aspak gjëndjen aktuale të pensioneve.
0x323030352d31322d3032 AKTIVITETE 21:49)”