AMENDAMENTET E LSI PER PAKETEN FISKALE

AMENDAMENTET E LSI PER PAKETEN FISKALE Ne kundershtojme heqjen e TVSH mbi aktivitetin e kazinove dhe do propozojme futjen e kazinove ne skemen e pageses se TVSH. Nese kazinoja nuk paguan taksat dhe shteti nuk perfiton financiarisht nga ato atehere ato do te sjellin vetem efekte negative ne shoqerine tone.

Kerkojme heqjen e TVSH per konsumin e energjise elektrike per nivelin e konsumit mujor 200 mega/vat ose me pak. Te paguhet TVSH vetem per konsumin mbi 200 mega /vat ne muaj. Kjo ndihmon te varferit qe nuk kane mundesi te paguajne por dhe stimulon kursimin e energjise.

Kerkojme heqjen e TVSH mbi shitjen e librave per te lehtesuar barren fiskale mbi konsumatorin dhe per te nxitur leximin dhe arsimimin.

Propozojme heqjen e tatimit 1% mbi pagen nen nivelin 12.500 leke sepse nuk mund te godasim ata qe jetojne nen nivelin e varferise.

Propozojme ngrirjen e tarifes doganore per importet e hekurit ne nivelin 15% per te mbrojtur prodhimin vendas dhe per te mos lejuar konkurencen e pandershme me prodhime celike nga vendet jo anetare te OBT te cilat subvensionojne kete industri. Jane rreth 15000 vete qe perfitojne nga kjo industri ne vend.
0x323030392d30332d3139

AMENDAMENTET NE BUXHET

AMENDAMENTET NE BUXHET Ne buxhet do kerkojme rritjen e te ardhurave minimalisht me 7 miliard leke dhe rrjedhimisht rritjen e shpenzimeve po me kete shifer.

Keto te ardhura te shkojme vetem per shtresat nen nevoje si psh 540000 pensionist110000 te tjere qe varen nga pensionistet23000 veterane8000 invalide5800 familje deshmoresh7000 ish ushtarake60000 njerez me ndihme ekonomike12000 te perndjekur dhe shume te papune. Ata qe jane te pasur nuk i kane syte nga buxheti. Keta 767000 vete jane me te varferit ne vend. Te realizojme nje rritje prej 25% te pensioneve te qytetit 35% te atyre te fshatit dhe te rrisim 50% pagesat e tjera. Dy milliard leke ti investojme per rinine ne aktivitete te nxitjes se punesimit formimit professional apo aktivitete te tjera educative dhe argetuese per rinine me qellim qe te mbajme rinine ne Shqiperi dhe mos te nxisim largimin e tyre nga vendi. Eshte bindja e LSI qe duhet te investojme per me te varferit e ketij vendi per te moshuarit qe kane punuar dhe luftuar per kete vend dhe jane shperblyer shume pak porn e te njejten kohe ne duhet te shohim nga e ardhmja duhet te bejme rinine tone te jete optimiste per te ardhmen ne Shqiperi. Ne duhet te punojme per te evituar dramat e medha te familjeve tona. Eshte e pafalshme qe rinia ka me pak fonde ne buxhet se nje vit me pare. Qeveria duhet te vleresoje rinine dhe te mos kenaqet qe ajo largohet cdo dite e me shume nga Shqiperia. Percec shperblimit me te mire te mesuesve duhet te mendojme per mjete dhe metoda per te bere rinine tone me te pelqyer nga tregu i punes ne vend per ta bere ate me te interesuar per te kontribuar ketu.

Qeveria ne vitin 2006 parashikon te rrise te ardhurat tatimore me 8.2%. Kjo shifer perben nje reserve te madhe ne mbledhjen e te ardhurave po te kemi parasysh qe 5% te ardhurat rriten nga rritja ekonomike 5% dhe 3% nga rritja e inflacionit. Nese rritet eficenca e administrates tatimore dhe frenohet evazioni dhe propaganda vetem 2 -3% atehere duhet te kemi rritje te nevojshme te ardhurash per te perballuar shpenzimet e mesiperme. Nuk duhet perdorur FMN si pengese per rritjen e te ardhurave. FMN do ta pergezoje qeverine nese arrin te mbledhe me shume te ardhura.
0x323030392d30332d3139

AMENDAMENTET E KODIT ZGJEDHOR TË PROPOZUARA NGA GRUPI PARLAMENTAR I LËVIZJES SOCIALISTE PËR INTEGRIM

AMENDAMENTET E KODIT ZGJEDHOR TË PROPOZUARA NGA GRUPI PARLAMENTAR I LËVIZJES SOCIALISTE PËR INTEGRIM Këto amendamente janë në përputhje me qëndrimin e OSBE-ODHIR dhe njoftimin për shtyp të datës 23.12.2004 të presidentit të Republikës Z. Alfred Moisiu ku i sugjerohet Kuvendit të Shqipërisë bërja e ndryshimeve thelbësore në projektin e komisionit bipartizan në përputhje me realitetin e ri politik në vend. Ato synojnë një përfaqësim të drejtë dhe të plotë të të gjitha forcave politike në procesin zgjedhor duke e bërë këtë proces demokratik dhe të pranueshëm nga të gjitha palët.

Neni 18

N.34 ndryshohet si vijon:

Neni 34
Përbërja e KZZ

KZZ përbëhet nga përfaqsues të partive politike që kanë në Kuvendin e Shqipërisë grupe parlamentare si dhe sekretari…

Neni 95/2

Shtohet pika 3:
Grupet e numërimit përbëhen nga përfaqësues të të gjitha partive politike që kanë në Kuvendin e Shqipërisë grupe parlamentare.

Neni 97

Shtohet pika 2:
Para fillimit të proçesit të votimit fletët e votimit nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe vëzhguesit e subjekteve politike.

Neni 109

Në pikën 6 shtohet :
Kopje e proces-verbalit të mbylljes së votimit iu jepet të gjithë anëtarëve dhe vëzhguesve.

Neni 109/1

Dërgimi i tyre bëhet me automjet të vecantë ku qëndron vetëm punonjësi i rendit. Materialet sigurohen në bagazh dhe shoqërohen nga anëtaret dhe vëzhguesit e KQV përkatëse me automjete të tjera.

Neni 109/7

Në pikën 4 shtohet :
…edhe vezhguesit…
0x323030392d30332d3139

/ In Archived Articles / By LSI / Comments Off on AMENDAMENTET E KODIT ZGJEDHOR TË PROPOZUARA NGA GRUPI PARLAMENTAR I LËVIZJES SOCIALISTE PËR INTEGRIM

AMENDAMENTE PER PROJEKTILIGJIN PER “BUXHETIN E SHTETIT TE VITIT 2005” NGA GRUPI PARLAMENTAR I LEVIZJES SOCIALISTE PER INTEGRIM

AMENDAMENTE PER PROJEKTILIGJIN PER “BUXHETIN E SHTETIT TE VITIT 2005” NGA GRUPI PARLAMENTAR I LEVIZJES SOCIALISTE PER INTEGRIM AMENDAMENTE PER PROJEKTILIGJIN PER "BUXHETIN E SHTETIT TE VITIT 2005" NGA GRUPI PARLAMENTAR I LEVIZJES SOCIALISTE PER INTEGRIM

KREU 1

Neni 1

Ndryshon si me poshte:

Fondi i Konsoliduar per vitin 2005 eshte:

Te ardhurat e buxhetit te shtetit ………. 177 104 milion leke

Shpenzimet e buxhetit te shtetit ………. 219 261 milion
leke

Deficiti…………………………….. 42 157 milion leke

Fondi i konsoliduar perbehet:

A) Buxheti qendror:

Te ardhurat…………………………….166 149 milion leke

Shpenzimet …………………………….208 306 milion leke

B) Buxheti i pavarur i pushtetit vendor:

Te adhurat …………………………….17 655 milion leke

Nga te cilat:

Granti nga buxheti qendror ………………7 300 milion leke

Shpenzimet …………………………….17 655 milion leke

Neni 2

Ndryshon si me poshte:

Buxheti i sigurimeve shoqerore per vitin 2005 eshte:

A) Skema e sigurimit te detyruar shoqeror

Te ardhurat gjithsej …………………….46 621
milion leke

Nga kontributet ………………………. 33 229
milion leke

Transfrimet nga buxheti shtetit ………… 13 392 milion leke

Shpenzimet ……………………………..46 621 milion leke

Paga minimale per efekt te llogaritjes se kontributeve te sigurimeve shendetesore dhe shoqerore eshte 11 376 leke ne muaj. Keshilli Ministrave percakton pagen e re pas rritjes se pagave.

B) Skema e Sigurimit Suplementar

Te ardhurat gjithsej ………………….. 2 718 milion leke

Ø Nga kontributet…………………. 53 milion
leke

Ø Nga transferimet nga buxheti shtetit . 2 665 milion leke

Shpenzimet …………….. 2 718 milion leke

KREU II

BURIMET PER MBESHTETJEN E SHPENZIMEVE BUXHETORE

Neni 4

Ndryshon si me poshte:

Te ardhurat e buxhetit te shtetit sipas grupeve kryesore jane:

Grantet …………………………………6 920 milion leke

Te ardhurat tatimore……………………. 142 922 milion leke

Te ardhurat jotatimore …………………. 16 307 milion leke

Te adhurat e buxhetit vendor ……………. 10 355 milion leke

KREU III

SHPENZIMET E BUXHETIT TE SHTETIT

Neni 7

Ndryshon si me poshte:

Shpenzimet sipas drejtimeve kryesore jane:

Shpenzime korrente …………… 163 343 milion leke

Shpenzime kapitale ……………. 50 018 milion leke

Rezerva e Keshillit te Minisrave …1 200 milion leke

Kontigjenca ……………………4 100 milion leke

Neni 9

Ndryshon si me poshte:

Shpenzimet kapitale nga burimet e brendshme jane 27 758 milion leke dhe nga burimet e huaja 22 560 milion leke. Investimet per cdo Ministri dhe institucion qendror paraqiten ne tabelen 2 qe i bashkengjitet ketij ligji. (Shenim: Ne ate tabele shtohen 250 milion leke per Ministrine e Bujqesise per sistemin e vaditjes e kullimit 250 milion per Ministrine e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit per investime kunder varferise ne veri-lindje te vendit).

(Nenet e tjera nuk ndryshojne)

Propozuesit:

SABIT BROKAJ DEPUTET (kryetar i grupit parlamentar te LSI)
DRITAN PRIFTI DEPUTET (kryetar I Komisionit te Ekonomise dhe Finances prane LSI)

RELACIONI

AMENDAMENTET NE PROJEKT-LIGJIN "PER BUXHETIN E SHTETIT TE VITIT 2005".

Ne argumentimet qe bejme per amendamentet qe propozojme ti behen projekt-ligjit per buxhetin e vitit 2005 nuk do perqendrohemi ne detaje ne analizen e ketij projekt-buxheti sepse kete e kemi bere vazhdimisht dhe do ta bejme dhe ne seancen plenare gjate diskutimit te ketij projekt-buxheti. Ne kete relacion do te argumentojme vetem ndryshimet qe propozojne te behen dhe qellimin e tyre.

Kemi propozuar rritje prej 8.5 miliard leke te shifres se te ardhurave gjithsej ne buxhet dhe po kaq rritje te shpenzimeve totale te buxhetit. Te ardhurat qe parashikohen ne projekt-buxhetin e vitit 2005 te propozuar nga qeveria perbejne vetem nje rritje prej 2.4% nga plani i te ardhurave per vitin 2004 dhe nje rritje prej 9% ne krahasim me te ardhurat qe priten te realizohen ne 2004. Deri ne momentin e paraqitjes se buxhetit qeveria paraqet nje deficit ne mbledhjen e te ardhurave prej rreth 120 milion dollare dhe mbi keto deshtime ben parashikimet per 2005.. Nese krahasojme te ardhurat qe parashikohen per 2005 si perqindje e Prodhimit te Brendshem Bruto ato jane 22.3% te PBB kur ne vitin 2001 ishin 23.3% te PBB. Qeveria pavaresisht nga deficitet shume te medha ne mbledhjen e te ardhurave dhe ne nje renie te ndjeshme te tyre si perqindje e PBB ne 3 vjetet e fundit perseri parashikon te qendroje ne te njetjat nivele dhe ne 2005. Nese qeveria eshte e paafte te bej me shume ne mendojme se populli qe ndikohet nga buxheti i vitit 2005 nuk duhet te paguaj per paaftesine e qeverise. Ne bejme kete propozim realist per rritje te ardhurash per ta vene qeverine dhe admnistraten tatimore ne pozita me serioze pune dhe per te detyruar kete qeveri te ngushtoj hapesirat per ekonomine e zeze kontrabanden dhe evazionin e madh fiskal.

Te ardhurat me rritje prej 8.5 miliard mund te realizohen lehtesisht duke goditur kontrabanden e naftes alkolit cigares dhe kafese e cila nese do eleminohej do mundesonte rritje te ardhurash shume me te larta se 8.5 miliard leke. Qeveria duhet te filloj te godase korrupsionin ne organet tatimore dhe konfliktin e interesave duke mos lejuar qe oficeret tatimor ne nje ane te jene pergjegjes per mbledhjen e te ardhurave kurse ne anen tjeter te jene te punesuar nga firmat private si beres te bilanceve te tyre. Eleminimi i ketij konflikti interesash te konflikteve te interesave te qeveritareve ashtu si dhe eleminimi i trajtimit te favorizuar qe I behet firmave prane klaneve qeveritare nga organet tatimore do ishte gjithashtu nje burim i madh te ardhurash shtese per buxhetin 2005. Masa te tjera si vendosja e TVSH pa diferencim dhe perjashtime per bizneset vendosja e arkave rregjistruese nen-kontraktimi i sherbimeve te vecanta tatimore tek privatet unifikimi i faturave tatimore per gjithe subjektet apo percaktimet reale te vleres doganore do jepnin ne vetvete efekte perseri qe kalojne kerkesen tone per rritje me 8.5 miliard leke te te
ardhurave te buxhetit 2005.

Ne nuk propozojme vetem rritje te ardhurash por nderkohe i tregojme qeverise burimet se ku jane rezervat per mbledhjen e te ardhurave i themi asaj qe te harroje interesat elektorale per te marre donacione nga klane biznesi dhe te perqendrohet per ti sherbyer me mire atyre qe i kane dhene mandatin politik njerezve te thjeshte qe presin me shume perkujdesje sociale nga qeveria.

Njekohesisht me rritjen e te ardhurave ne propozojme qe shpenzimet totale te buxhetit te rriten me 8.5 miliard leke. Ne krahasim me planin e buxhetit te 2004 shpenzimet planifikohet te rriten vetem 1.9% kurse me te pritshmin e 2004 ato mund te rriten 9%. Duke pare menyren se si qeveria propozon te shpendaje shpenzimet ne mbetemi te tronditur nga mungesa e pergjegjesise se qeverise per te ndihmuar shtresat e njerezve ne nevoje. Shifrat reale nuk tregojne ato qe propagandohen se
do te behen me kete buxhet. Arsimi dhe shendetesi qendrojne ne te njejtat nivele investimesh si ne 2004 dhe lufta kunder varferise ka nje zbehje. Bujqesia vazhdon te mbetet ne agoni. Harta e investimeve mbahet e fshehte dhe askush nuk e di se ku do shkojne kete investime megjithese te pakta per vitin 2005. Buxheti nuk shprehet ne asnje vend per rritje pagash e pensionesh por nga interesimet tona prane institucioneve qeveritare mesohet se mund te kete rritje pagash deri ne 4% dhe rritje pensionesh nga 1 prill 2005 deri ne 4%. Jane bere perpjekje ne komisionet parlamentare gjate diskutimit te buxhetit per te ndryshime ne rritjet e pagave dhe pensioneve por asgje nuk eshte miratuar nga qeveria. Projekt-buxheti i vitit 2005 nuk duhet te genjeje askend. E verteta eshte qe fondet per rritjen e pagave jane
vetem 2 miliard leke kurse fondi i pagave pa perfshire fondin e pensioneve eshte 52 miliard leke. Ky fond mund te rrise pagat vetem 3.8% me pak se rritja e parashikuar e cmimeve deri 4% per 2005.

Qeveria po perpiqet te beje manovra politike qe te mos i rrise pagat ne Janar por ti shtyje ato per qershor ose korrik 2005 ne menyre qe ky fond te bej ndonje rritje 6-7% te pagave. Askush nuk duhet te genjehet mga premtimet per rritje pagash 12% 20% apo 30% sepse nuk ka fonde ky projekt-buxhet per ti realizuar keto premtime te qeverise. Edhe nese do behet ndonje rritje e sforcuar ne prag te fushates elektorale per te marre me shume vota kjo qeveri ajo nuk mund te perballohet nga buxheti me fonde dhe pas zgjedhjeve do te krijohen probleme te medha sociale.

Per kete arsye dhe per te evituar varferine ne rritje grevat acarimet spciale apo mashtrimet para-zgejdhore duhet aprovuar rritja e te ardhurave dhe shpenzimeve prej 8.5 miliard leke. Vetem ne kete menyre mund te jemi te sigurte qe do te kete rritje pagash pensionesh dhe pak me shume investime per sektoret prioritar. Brenda 8.5 miliard lekeve ne mendojme se keto duhen perdorur duke rritur shpenzimet korrente te qeverise por edhe ato per investime kapitale. Me konkretisht propozojme qe 7 miliard leke te rritet fondi per pagat ku rritja e pagave te filloje ne 1 Mars (per ti lene qeverise kohen e nevojshme per tu bere gati) dhe te behen rritje mesatare por te diferencuara brenda kategorive sipas kualifikimit nga 10% per rrogat te buxhetoreve dhe shendetesise dhe 20% te arsimit 9-vjecar te mesem dhe policise 30% te arsimit te larte. Per pensionet ne propozojme te rritet transferta e qeverise me 700 milion leke dhe te rriten te ardhurat e vete Institutit te Sigurimeve Shoqerore me 300 milion leke duke punuar me fort per minimizimin e punes se zeze. Fondi prej 1 miliard leke do mjaftonte per te rritur 10% pensionet e qytetit 20% ato te fshatit dhe 50% kontributet e veteraneve familjeve te deshmoreve apo pagesat e paaftesise te cilat ne nivelet e sotme nuk i sigurojne mbijetese ketyre prsonave.

Kurse per investimet publike mendojme se duhet te rriten me 800 milion leke Brenda shifres se rritjes se te ardhurave sepse duhet nderhyre minimalisht me 250 milion leke me shume se parashikimi per te ndihmuar investimet ne bujqesi sidomos per ujitje e kullim por dhe per te siguruar tregje shitje per prodhimet bujqesore. Duhet nderhyre ne zbutjen e varferise nepermjet investimeve ne zonat ku varferia eshte me ekstreme ne veri-lindje te vendit duke rritur investimet aty minimalisht me 250 milion leke shtese ashtu sic duhet qe ky buxhet duhet te rrise fondet ne dispozicion te Ministrise se Mbrojtjes me te pakten 300 milion leke ne 2005 per ta kompensuar kete dhe ne 2006 per zbatimin e statusit te ushtarakut per te kompensuar ushtaraket ne lirim.

Te gjitha keto shtresa qe kerkojme te mbrojme nepermjet ketyre propozimeve per ndryshime ne projekt-buxhetin e vitit 2005 kane qellimin e vetem qe te mos lejojne varferimin e metejshem te ketyre shtresave. Jane 560000 pensionist dhe 110000 te tjere ne vartesi te pensionisteve121000 familje me ndihme ekonomike110000 buxhetore85000 persona te paafte24000 veterane5400 invalid5500 familje deshmoresh. Te gjithe keto shtresa ne qytet dhe fshat burimin e vetem te mbi-jeteses kane te ardhurat qe marrin nga buxheti i shtetit. Levizja Socialiste per Integrim si nje force e majte politike ka per detyre te mbroje shtresat ne nevoje.

Ne nuk duhet te krenohemi ashtu sic ben qeveria me faktin qe ne 2004 eshte rritur konsumi i bukes me 18% apo i djathit me 15.5%. Keto tregojne se po rritet me tej varferia ne vend dhe njerezit po mbahen gjalle me buke dhe djath.

Per hir te gjithe atyre njerezve qe presin me shprese se ne do bejme dicka me shume per jeten e tyre LSI i kerkon gjithe forcave politike te mbeshtesin propozimet e saj te bera mepergjegjesi te larte politike dhe qytetare ne kete projekt-buxhet.
0x323030392d30332d3139

/ In Archived Articles / By LSI / Comments Off on AMENDAMENTE PER PROJEKTILIGJIN PER “BUXHETIN E SHTETIT TE VITIT 2005” NGA GRUPI PARLAMENTAR I LEVIZJES SOCIALISTE PER INTEGRIM

Deklaratë e Nënkryetarit të LSI

Deklaratë e Nënkryetarit të LSI deputetit të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave Dritan Prifti Prifti: Kanë kaluar afatet kushtetuese për mocionin e kërkuar nga LSI. Berisha të vijë brenda javës në Kuvend për krizën. Kanë
Prifti: Ftoj ministrin Ruli në debat publik për faturat tepër të larta të energjisë elektrike

Sot dëshiroj të bëj një komunikim për dy çështje. E para siç jeni të gjithë në dijeni ne pothuajse para tre javësh kemi depozituar në Kuvend zyrtarisht një kërkesë për mocion me debat me Kryeministrin Berisha për situatën ekonomike në vend dhe për mënyrën e përballimit të krizës që ka kapur Shqipërinë sot krizë globale e financiare që është kthyer në një krizë ekonomike për të gjithë shqiptarët. Vazhdojmë të jemi shumë të shqetësuar për këtë dhe jemi të shqetësuar edhe pse ka kaluar afatin kushtetues i paraqitjes së Kryeministrit në Kuvend për të bërë këtë debat me opozitën. Pavarësisht axhendës dhe lëvizjeve jashtë shtetit të Kryeministrit Berisha ne duhet t’i kujtojmë atij që përgjegjësia e tij numër një është përballë shqiptarëve dhe për shqiptarët duhet të ketë prioritet përballë çdo lloj axhende tjetër. Kështu që do t’i bëjmë thirrje kryeministrit Berisha që të caktojë datën brenda kësaj jave për të ardhur në Kuvend për të bërë debat me LSI dhe grupin tonë parlamentar për situatën ekonomike.
Ne jemi shumë të shqetësuar sepse vazhdon të ketë një përkqësim të situatës. Nëse keni parasysh dje ka daë ambasadori i OSBE në Shqipëri dhe ai i ka sinjaleve të alarmit për përkeqësimin e të ardhurave në Shqipëri nga emigrantët. Janë pothuajse 2 miliardë dollarë dhe euro që hyjnë çdo vit nga emigrantët në Shqipëri para që shpenzohen këtu. Ka një rënie të ndjeshme edhe sipas ambasadorit të OSBE të këtyre remitancave që vijnë nga emigrantët dhe kjo është një arsye më shumë pse Kryeministri duhet të vijë në Kuvend të dëgjojë shqetësimet e opozitës dhe propozimet e opozitës për të përballuar këtë krizë.
Shqetësimi i dytë që dua të ngre është ai që na vjen çdo ditë në zyrat tona apo në kutinë postare nga qytetarë nga e gjithë Shqipëria shqetësimi për faturat tepër të larta të energjisë elektrike jo vetëm ato afrofe që janë shumë të larta por edhe faturimi që gjoja është me matës. Ka nivele jashtë mase të larta. Janë të paktë qytetarët që u vjen një faturim mujor më pak se 10 mijë lekë të reja sot. Unë nuk e di nëse kjo është strategji e KESH-it. Në familje time muaji i kaluar ka ardhur 28 mijë lekë të reja fatura e energjisë elektrike. Te prindërit e mi ka ardhur pothuajse 20 mijë lekë të reja. Tek partia na vijnë njerëz përditë që i takojmë. Edhe sot në mëngjes ka pasur tre katër pensionistë që vijnë dhe ankohen për faturën e energjisë elektrike e cila është në kufij skandalozë 15-20 mijë për pensionistë që jetojnë vetëm apo vetëm me një fëmijë në shtëpi.
Nuk e di në qoftë se kjo është një dhuratë tjetër që OSSH-ja është duke i bërë privatizuesve çekë për t’i ofruar disa lekë më shumë e për të lënë disa lekë më shumë në llogaritë e tyre bankare përpara se ata ta marrin këtë ndërmarrjen në pronësinë e tyre.
Unë i kam bërë thirrje edhe herën e kaluar por po i bëj thirrje edhe sot ministrit të Energjitikës zotit Ruli apo drejtuesve të OSSH dhe KESH-it të dalin në një debat publik për t’i sqaruar qytetarët për këto gjëra që po ndodhin. Të sqarojnë dhe të bëjnë transparencën mënyrën se si është bërë privatizimi pse është bërë privatizimi në këto kushte që është bërë dhe pastaj të trajtojnë dhe problemete faturave skandaloze. Ne nuk dëshirojmë t’i bëjmë thirrje qytetarëve të mos paguajnë faturat e energjisë elektrike. Por sigurisht që i bëjmë thirrje qytetarëve përpara se ti paguajnë të ankohen të KESH për këto fatura dhe deri sa të marrin përgjigjen e faturave dhe të jenë të qartë për ato ata nuk duhet të paguajnë para kot. Nuk duhet të paguajnë para kot nga lekët e tyre për të mbushur arkën e një kompanie private e cila në mënyrë korruptive po ble një pasuri kombëtare.
Jemi me të vërtetë shumë të shqetësuar. Unë disa fatura ia kam çuar ministrit të Energjitikës nga njerëzit që vijnë e na ankohen te partia. Kam marrë dhe përgjigje me shkrim prej tij. Përgjigja me shkrim është qesharake: faturistët muajt e kaluar i kanë faturuar më pak se sa kanë konsumuar dhe në matjen e energjisë elektrike ëhstë mbledhur gjithë ai konsum që është faturuar muajin e fundit. Këto nuk janë përgjigje që duhet t’u jepen qytetarëve. Këto përgjigje zyrtare na vijnë nga ministria apo nga OSSH kur kërkojmë zyrtarisht të sqarohemi për këtë lloj faturimi. Ata duhet të mbajnë përgjegjësinë dhe duhet të zgjidhin këto probleme të qytetarëve. Ky është bërë një shqetësim shumë i madh. Sidomos dy muajt e fundi faturat e energjisë elektrike janë bërë skandaloze fare.
0x323030392d30332d3139 Deputeti i LSI z_Dritan Prifti.JPG

Ralf Gjoni: Personalizimi i konfliktit po i prish imazhin vendit

ralfgjoni07022013Kokëfortësitë infantile po bllokojnë zhvillimin ekonomik të vendit.
Të kënaqur që propozimi i LSI për tatim-fitimin deri 30,000 lekë u pranua nga Qeveria.

Në një intervistë për ATSH, Sekretari Ndërkombëtar i LSI Ralf Gjoni shprehet mbi qëndrimin politik të LSI mbi konfliktin aktual, integrimin evropian, platformën për zgjedhjet dhe zhvillimet në rajon. Ralf Gjoni u shpreh se LSI është e qartë dhe e sinqertë në qëndrimin e saj larg konflikteve politike që kanë bllokuar zhvillimin e vendit dhe integrimin e tij evropian. Gjoni shprehet se LSI do të vlerësohet për këtë pozitivitet nga vota e 23 qershorit dhe se kjo forcë politike do të ketë platformën dhe identitetin e saj të veçantë nga partitë e tjera. Ai shprehet se LSI është për bashkëpunim politik dhe jo konflikte të personalizuara që po i prishin imazhin vendit dhe po bllokojnë zhvillimin ekonomik të vendit. “LSI do të bashkëpunojë me të gjitha ato forca politike që duan t’i shërbejnë konstruktivitetit dhe procesit të integrimit evropian të vendit” – tha Ralf Gjoni.

(more…)

/ In News / By LSI / Comments Off on Ralf Gjoni: Personalizimi i konfliktit po i prish imazhin vendit

Ilir Meta: Biznesi fason, realizuam premtimet e “Planit për Veprim” të vitit 2009

ilirmeta11022013

Lideri i LSI-së takim në një biznes fason në qytetin e Durrësit.

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, vizitoi sot një fabrike të prodhimeve fasone në qytetin e Durrësit. I shoqëruar nga Kryetarja e Lëvizjes së Gruas për Integrim, Klajda Gjosha, z. Meta ka vizituar fabrikën e“Kristal 2001 SHPK”, e cila prodhon uniformave të punës kryesisht për eksport drejt tregut italian, fabrikë në të cilën janë të punësuara qindra gra dhe vajza. Në një prononcim për mediat e pranishme, Lideri i LSI-së është shprehur se Lëvizja Socialiste për Integrim ka realizuar premtimet e bërë në vitin 2009 lidhur me lehtësimet fiskale për biznesin fason.

(more…)

/ In News / By LSI / Comments Off on Ilir Meta: Biznesi fason, realizuam premtimet e “Planit për Veprim” të vitit 2009

Lideri i LSI takon misionin e ODIHR-it. Meta deklaron se vonesat në Kodin Zgjedhor vunë në rrezik standartet e zgjedhjeve

‘Lideri i LSI takon misionin e ODIHR-it. Meta deklaron se vonesat në Kodin Zgjedhor vunë në rrezik standartet e zgjedhjeve ‘ ‘Meta: Qeveria duhet të angazhohet përmes një fature të caktuar për të subvencionuar kartat e identitetit për të gjithë ata qytetarë për të cilët është e pamundur nga pikëpamja e kostos që përfaqëson një kartë

Lideri i LSI takoi sot pasdite misionin e ODIHR-it i cili po zhvillon prej ditësh takime me faktorë politikë në opozitë dhe në mazhorancë si dhe ato të Qeverisë për arritjen e standarteve për zgjedhjet e 28 Qershorit.
Pas takimit Meta dha këtë prononcim për mediat;
Zoti Meta çfarë diskutuat në takimin që zhvilluat me përfaqësuesit e ODIHR-it?
Me ekipin e ODIHR kemi shkëmbyer mendime lidhur me ecurinë e deritanishme të standarteve të zgjedhjeve. Ata kanë shprehur vullnetin e tyre për monitorimin e vazhdueshëm të zgjedhjeve që nga përgatitjet paraprake e deri në ditën përfundimtare. Por ajo që dua të theksoj me shqetësim është pikërisht që vonesa e jashtëzakonshme që u bë për miratimin e Kodit Zgjedhor thjesht për interesa të ngushta të lidershipeve të dy partive ka sjellë tashmë një kolaps përsa i takon pajisjes së qytetarëve shqiptarë me karta identiteti. Koha që ka mbetur në dispozicion është tepër e ngushtë më pak sesa dy tre muaj ndërkohë që bëhet fjalë për qindra e mijëra shqiptarë që nuk kanë pasaporta e që duhet të pajisen me karta identiteti.
Besoj se demagogjia e zotit Berisha jo vetëm që nuk është më e tolerueshme por është një rrezik tepër serioz për garantimin e këtij standarti elementar që garanton të paktën pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve shqiptarë në votime. Për ne duhet një zgjidhje e shpejtë. Prej muajsh kemi thënë që zgjidhja është që Qeveria të subvencionojë kartat e identitetit për qytetarët shqiptarë sidomos për ato kategori dhe ato shtresa të cilat jetojnë në kushte tepër kritike të varfërisë si pasojë e shtrenjtimit të kostos së jetesës dhe për të cilat pajisja me një kartë identiteti është shumë e kushtueshme dhe vetëm në këtë mënyrë do të ketë mundësi që të respektohet kodi aktual. Pra që qytetarët të votojnë ose me pasaporta ose me karta identiteti. Përndryshe dështimi i këtij procesi do të hidhte në erë të gjithë kredibilitetin e mundshëm që ka mbetur për të patur zgjedhje sa më të pranueshme.
Duke pasur parasysh që keni propozuar subvencionimin e disa kategorive për kartat e identitetit a e mbështesni një propozim të bërë nga PS për hartimin e një projektligji për karta identiteti falas?
Ne prej muajsh kemi thënë që ky proces i paijisjes së qytetarëve me karta të identitetit rrezikonte të dështonte atëherë kur të dy palët thoshin se nuk ka asnjë shqetësim dhe se çdo gjë po shkon mrekulli. Dhe i qëndrojmë idesë sonë të hedhur prej disa muajsh që patjetër Qeveria duhet të angazhohet përmes një fature të caktuar për të subvencionuar kartat e identitetit për të gjithë ata qytetarë për të cilët është e pamundur nga pikëpamja e kostos që përfaqëson një kartë dhe që të jenë të motivuar për të shkuar për t’u pajisur në kohën tepër të kufizuar që ka mbetur në dispozicion.
Në rast se ky proces do të dështonte do të pranonit që Qeveria të risillte sërish në skenë çertifikatat?
Ne prej kohësh kemi paralajmëruar mungesën e vullnetit politik të dy palëve për zgjedhje të ndershme e të lira në Shqipëri. Kemi paralajmëruar që këto dy palë synojnë zgjedhje me marifete dhe jo zgjedhje me standarde dhe nuk do të habiteshim për çdo lloj skenari që do të paraqitej në kurriz edhe të atyre pak standarteve që kanë ngelur pa u shkelur deri tani. Mendojmë që duhet një zgjidhje dhe i kemi kërkuar edhe ODIHR-it që përveç raportit të propozojë dhe zgjidhje konkrete përderisa OSBE ka dhënë garancitë dhe në atë Kod pavarësisht nga cënimi i disa prej rekomandimeve të saj për zgjedhjet që të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme.

/ In Archived Articles / By LSI / Comments Off on Lideri i LSI takon misionin e ODIHR-it. Meta deklaron se vonesat në Kodin Zgjedhor vunë në rrezik standartet e zgjedhjeve

LSI konsolidon strukturat ne Sarande e Delvine

logo

Ne vazhden e konsolidimit te strukturave ne nivel qarku, LSI ka konfirmuar kete fundjave ndarjen e detyrave dhe strukturat elektorale te rretheve Sarande e Delvine.

Sekretari Politik i Qarkut Vlore z. Kasem Cenaj dhe i deleguari i zones z. Ralf Gjoni zhvilluan takime te vecanta me Kryesite e LSI ne Sarande dhe ne rrethin Delvine.

(more…)

/ In News / By LSI / Comments Off on LSI konsolidon strukturat ne Sarande e Delvine

Deklarate nga N.Kryetarja e LSI-se, Klajda Gjosha

klajdagjosha10022013

LSI vlereson ceshtjen e punesimit si nje nder prioritetet kryesore te shoqerise tone per zhvillimin dhe integrimin e individit dhe vendit.

Ne respekt te gjithe nismave te nderrmara nga Qeveria shqiptare per favorizimin  e politikave lehtesuse mbi hapjen e vendeve te reja te punes theksojme faktin se jemi ne nje moment te rendesishem si fillim viti ku ende mund te fokusojme ndarjen e buxhetit ne favor te punesimit.

Levizja Socialiste per Integrim ka qene dhe mbetet e fokusuar ne punesimin e te rinjve, te grave dhe vajzave dhe te gjithe shtresave ne nevoj. Ndaj arsimi professional, nxitja e sipermarrjes se biznesit nga grate nepermjet trajnimeve te shumta dhe politikave lehtesuese ka qene kryefjale e punes tone por njekohesisht ne kerkojme mbeshtetjen e te gjitha institucioneve perkatese per t’I drejtuar prioritetet e tyre drejt fenomenit te punesimit.

(more…)

/ In News / By LSI / Comments Off on Deklarate nga N.Kryetarja e LSI-se, Klajda Gjosha